About Me

My photo
Author, film researcher and member of the Swedish Military History Commission.

Friday, August 24, 2012

German Infanteriekarren Just Salvaged

Last night this German WWII infantry cart was salvaged outside Lakselv, Norway. PHOTO: Roger Albrigtsen

It could carry ammunition, food, other supplies, even mounted weapons, and be pulled by horses, dogs, men, motorcycles and Kettenkrads. PHOTO: Roger Albrigtsen

Almost exactly two years ago I reported about some underwater finds in Lakselv, Norway. Last night one of them was finally brought up by a team of local enthusiasts, my friend Roger Albrigtsen just reported to me.

The condition is obviously not that good, but the wheels could still spin - after some 68 years below water.

Now there is even this Wikipedia-page about the cart in question, the Infanteriekarren IF8. For more about this find and other WWII finds and projects in that area of Norway - go to the WWII blog of my friends up there.

Thanks for the photos, Roger!

Tuesday, August 21, 2012

See Thiele Before Its Too Late

Just some good Narvik then-and-now photos that I hadn't seen before. Remember, the destroyer Georg Thiele could slip down into the fjord any year now, and probably suddenly. So, if you have not visited it yet...

Hat tip to Mats for the tip!

Thursday, August 16, 2012

SOS From Swedish Defence Bloggers

I seldom use this blog for comments on the current state of the Swedish Armed Forces and Swedish security policy. But today I make an exception. This is because I have signed a declaration together with just about all the other Swedish bloggers writing about military affairs. The declaration is a kind of SOS entitled "Defence and Security Policy Roll Call".

Many Swedish combat arms today consist of one single unit. The Supreme Commander of the Swedish Armed Forces recently made clear that if our government does not wake up and act, Sweden will soon lose not only several combat arms but a whole branch, such as the whole navy or army.

It is my firm belief that the Swedish government has an obligation to make sure we have a credible defence. Ignoring this obligation is not only endangering our sovereignty already in times of peace, it is simply dangerous for the whole Nordic region. Our vacuum will by sheer military logic force our neighbours to redo their calculations for the event of a major crisis or conflict in the Nordic-Baltic area.

Aside from finally increasing the defence budget, the Swedish government needs to revise Swedish defence policy as a whole. For many years now Sweden has been without a defence policy in tune with funding, recent history and the unstable future.

I do not have the time, nor mandate, to do a proper translation of our declaration, but I am quite sure that you will get the gist of it by computer translation. So, here it is in Swedish:


Försvars- och säkerhetspolitiskt upprop!


Ända sedan den så kallade strategiska ”time-outen” som den då sittande regeringen medvetet valde att ta i samband med försvarsbeslutet 2000, så har Försvarsmakten i ett högt tempo monterats ned och stora delar har helt avvecklats. När detta beslut fattades ansåg man att det inte längre fanns något militärt hot mot Sverige.

På grund av detta beslut består en stor del av Försvarsmakten i dag av förbandstyper i singular med mycket begränsad förmåga att verka över mer än en mindre geografisk yta i händelse av kris eller krig. När den sittande regeringen tillträdde efter valet 2006 trodde många att säkerhets- och försvarspolitiken skulle ses över och förstärkas. Resultatet visar nu tydligt att så blev inte fallet. Försvars- och säkerhetspolitiken har till synes hamnat än längre ner på den politiska agendan. Detta trots att det nu återigen byggs upp en avsevärd militär kapacitet i Östersjöområdet där det satsas enorma summor på militär uppbyggnad och upprustning samtidigt som sociala områden som vård, skola och omsorg får stå tillbaka.

ÖB har den senaste tiden tydligt påvisat att Försvarsmakten måste tillföras ytterligare medel ur statsbudgeten för att ens kunna bibehålla den nuvarande mycket begränsade insatsorganisationen bortom 2015. Regeringen har tyvärr uppvisat ett stort ointresse i denna för Sverige mycket viktiga fråga. ÖB har i samband med detta även påpekat att den omdebatterade uppgraderingen av JAS 39 Gripen inte kan genomföras inom nuvarande ekonomiska ram utan att det kommer att medföra stora konsekvenser för Försvarsmakten, där avveckling av försvarsgrenar skulle kunna bli en tvungen åtgärd för att hålla sig inom nuvarande budgetram.

Det svenska försvarsanslaget är idag det lägsta i Norden med 1,15% av BNP och har kontinuerligt sjunkit sedan 80-talet. Detta är en konsekvens av att inga ekonomiska satsningar har gjorts inom politikområdet samt att anslaget inte har kompenserats fullt ut för ökade kostnader under många år, vilket i praktiken inneburit en anslagsminskning sett över tiden. Detta exemplifieras av att materielanslaget i praktiken halverats sedan 2006.

Försvar- och säkerhetspolitik kräver ett kontinuerligt handfast ledarskap som inte enbart gömmer sig bakom framtida utredningar. Omvärldsläget i stort, och militär kapacitetsuppbyggnad i vårt närområde måste analyseras löpande och generera justeringar av den förda säkerhetspolitiken, och i förlängningen även av försvarsanslaget.

Vi anser att regeringen nu måste ta sitt ansvar för Sveriges säkerhet inte bara i teorin, utan även i praktiken. Regeringen måste således tillföra Försvarsmakten de ekonomiska medel som krävs, och som ÖB tydligt påpekat, för att kunna upprätthålla en acceptabel försvarsförmåga.

Vi anser dessutom att frågan om ett NATO-medlemskap måste lyftas till debatt och att en luftförsvarsutredning för perioden 2020-2040 måste genomföras till skillnad från den nu planerade som endast avser att behandla tiden bortom 2040.

Undertecknat/

Chefsingenjören, driver försvarsbloggen http://chefsingenjoren.blogspot.se/
Cynisk, driver försvarsbloggen http://cynismer.blogspot.se/
Hans Jakobsson, driver den militärhistoriska bloggen http://hjak.se
J.K Nilsson, driver försvarsbloggen http://insatsen.blogspot.se/
Kaj Karlsson, författare och bloggare http://www.aldabergr.se
Lars Gyllenhaal, författare och bloggare: http://larsgyllenhaal.blogspot.se/
Lars Wilderäng, författare och bloggare http://cornucopia.cornubot.se/
Morgonsur, driver bloggen http://morgonsur.wordpress.com/
Observationsplatsen, driver försvarsupplysningsbloggen http://oplatsen.wordpress.com/
Signatory, driver bloggen Gripen News http://gripennewsthread.blogspot.se/
Skipper, driver försvarsbloggen http://navyskipper.blogspot.se/
Wiseman, driver försvarsbloggen http://wisemanswisdoms.blogspot.se/

För att påvisa för regering, riksdag, försvarsutskott och försvarsberedning att det är hög tid att ta frågor rörande säkerhets- och försvarspolitik på allvar så vill vi även tipsa dig som läsare om möjligheten att skriva under detta upprop: http://upprop.nu/IALB i syfte att visa ditt stöd för dessa viktiga frågor. Skribenterna ovan har ingen koppling till det länkade uppropet.

Tuesday, August 07, 2012

My Epic Friend

Karl-Gunnar behind the wheel. That tyre by my thumb has been out there since the WWII patrols. Photos of WWII vehicle wrecks on the following pages.

My friend and co-author Karl-Gunnar Norén who this April with UK and US friends in 1943-dated Jeeps reenacted the patrols of the Long Range Desert Group is featured in the British Classic & Sports Car August issue in a 5-page story described on the cover as a "2300-mile Sahara epic".

The article "Arabian Knights" states that the trip in Egypt was "the ultimate off-roading adventure". I find it hard to disagree. But is it OK to do a trip like this, in these for Egypt dramatic times? I would say yes, as I believe that the trip showed that it is still very possible to visit Egypt - and the country certainly needs tourism for its economy, now more than ever.

If you have not seen the Youtube-clip from the epic trip, here it is.